Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Presentatie

  • La Maison des Tartes, een vennootschap met maatschappelijke zetel te 1020 Laken, rue Dieudonné Lefèvre 4 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0769.649.171 (de “Vennootschap”)
  • Dienst: de levering van producten, de verkoop van zoete en hartige taarten en andere aanverwante producten (de “Dienst”)
  • Website: www.lamaisondestartes.be (de “Website”)]

2. Training

2.1. Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen de Onderneming en de klant (de “Klant”) op grond waarvan de Onderneming de Dienst aan de Klant levert. De Onderneming en de Klant worden individueel aangeduid als “partij” en gezamenlijk als “partijen” bij de Overeenkomst.

2.2. Alle publiekelijk weergegeven (bijvoorbeeld online of in informatieve brochures) prijzen en kenmerken van de Dienst zijn slechts ter informatie. Alleen de prijzen en kenmerken die in de aan de Klant meegedeelde offerte staan, zijn bindend voor de Vennootschap.

2.3. De Klant aanvaardt het aanbod van de Dienst, in voorkomend geval, door schriftelijke aanvaarding of door terugzending van een ondertekend bestelformulier uitgegeven door de Vennootschap waarin de belangrijkste kenmerken van de Dienst worden uiteengezet of door schriftelijke bevestiging aan de Vennootschap (inclusief per e-mail of via een online aankoopinterface) dat hij zich abonneert op het aanbod van de Dienst.

2.4. Door de aanvaarding van het aanbod treedt de Overeenkomst in werking, stemt de Klant in met de toepassing van de Algemene Voorwaarden en ziet hij af van de toepassing van tegenstrijdige bepalingen van zijn algemene aankoopvoorwaarden of van elke andere mogelijke bepaling die van de Klant uitgaat en die, bij ontstentenis van dit artikel, in strijd zou zijn met de Algemene Voorwaarden. De bepalingen die van toepassing zouden zijn krachtens dwingend recht waaraan de Klant is onderworpen (zoals bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten) hebben evenwel voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

3. Service

3.1. De Vennootschap verbindt zich ertoe zich naar beste vermogen in te spannen, althans het vermogen dat de Klant van een vakman mag verwachten, om de Dienst met kwaliteit en snelheid te leveren.

4. Intellectueel eigendom

4.1. De Klant erkent dat alle door de Vennootschap aan de Klant ter beschikking gestelde elementen (bv. teksten, beelden, foto’s, logo’s, databanken, [de functionaliteit en interface van de Website], enz.) beschermd zijn door één of meer intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, merkenrechten en rechten in verband met de productie van databanken) in het bezit van de Vennootschap. De Klant zal deze elementen niet gebruiken of reproduceren en geen verwijzingen naar de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten verwijderen of aanpassen.

5. Prijs

5.1. Als tegenprestatie voor het gebruik van de Dienst betaalt de Klant aan de Vennootschap de prijs die vermeld staat in de door de Klant aanvaarde offerte. De prijs wordt, tenzij anders vermeld, begrepen in euro’s (EUR) en exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

5.2. De prijs wordt, in voorkomend geval, berekend op vaste basis, periodiek (jaarlijks, maandelijks, enz.) of per gebruik of per levering. De prijs kan, in voorkomend geval, andere aan het gebruik van de Dienst verbonden kosten (zoals bijvoorbeeld leveringskosten, verpakkingskosten, transportkosten, installatiekosten, enz.)

6. Betaling en facturering

6.1. De Vennootschap maakt een factuur op en deelt de factuur mee aan de Klant. De Klant betaalt de factuurposten, in voorkomend geval, onmiddellijk (via kredietkaartbetaling, SEPA-betaling of andere online betalingsmethode) of ten laatste voor de vervaldag (die, tenzij anders vermeld op de factuur, vijftien (15) dagen na de datum van uitreiking is).

7. Wettelijke garantie en aansprakelijkheid

7.1. De koper verbindt zich ertoe de hem geleverde producten op het ogenblik van hun ontvangst grondig te onderzoeken naar zijn vermogen.

7.2. Koper handelend voor zakelijke doeleinden :
7.2.1. Elke klacht over een kennelijk gebrek of een gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten moet onmiddellijk na ontvangst van de producten aan de verkoper worden meegedeeld.
7.2.2. De aanvaarding van de producten door de koper of zijn gevolmachtigden dekt elk schijnbaar gebrek dat bij de levering wordt vastgesteld.
7.2.3. Geen enkel product mag aan de verkoper worden teruggezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
7.2.4. De aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten in geval van schade die gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde producten en door de schuld van de gelaedeerde of een persoon voor wie de gelaedeerde verantwoordelijk is.

7.3. De koper heeft wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die door deze garantie onverlet worden gelaten. Dit artikel is een garantie in de zin van artikel 1649 quater tot 3 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Geen herroepingsrecht

8.1. Het herroepingsrecht van de consument kan niet gelden voor de verkoop van snel bederfelijke levensmiddelen, overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

9. klachten

9.1. De Klant kan te allen tijde schriftelijk een klacht indienen bij de Onderneming op het volgende adres: contact@lamaisondestartes.be.

9.2. Indien de vennootschap en de Klant niet tot een minnelijke schikking kunnen komen, kan de Klant zich te allen tijde wenden tot de Consumentenombudsdienst op het volgende adres Consumentenombudsdienst – Tel: +32 2 702 52 20 – E-mail: contact@mediationconsommateur.be

10. Overmacht

10.1. Het zich voordoen van gebeurtenissen zoals met name onderbrekingen in de productie, het vervoer of de levering, stakingen, uitsluitingen, embargo’s, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen daarvan, tekort aan grondstoffen, epidemieën, slechte weersomstandigheden en meer in het algemeen elke gebeurtenis van soortgelijke aard die de partijen of hun leverancier treft en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op.

10.2. De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere partij zo spoedig mogelijk in kennis van het bewijs dat deze zich heeft voorgedaan. De uitvoering van haar verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen der partijen enige schadevergoeding van de andere partij kan vorderen.

10.3. De partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken.

10.4. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zullen de partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de latere uitvoering van de verkoopovereenkomst.

10.5. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een kennisgeving aan de andere partij.

11. Algemeen

11.1. In geval van een geschil over de interpretatie van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden zal alleen de Franse versie in aanmerking worden genomen.

11.2. Elke in de offerte opgenomen bijlage is van toepassing op de Overeenkomst.

11.3. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Onderneming zal de Klant hiervan in kennis stellen door de nieuwe versie van de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant ter beschikking te stellen. Tenzij anders bepaald in de informatie die aan de Klant wordt verstrekt, zullen de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Klant op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van hun mededeling. Indien de Klant zich verzet tegen de toepassing van de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomst automatisch eindigen op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van hun mededeling (met dien verstande dat de voorlaatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing blijft op de contractuele relatie tussen de Klant en de Vennootschap tot de datum van beëindiging van de Overeenkomst).

11.4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules. In een dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een geldige clausule die in economische termen het dichtst bij de ongeldige of niet-afdwingbare clausule ligt.

11.5. Het feit dat de verkoper zich op een bepaald moment niet op deze algemene verkoopvoorwaarden beroept, mag niet worden uitgelegd als een afstand van zijn recht om dat op een later tijdstip wel te doen.

11.6 Elke mededeling of kennisgeving tussen partijen geschiedt rechtsgeldig per aangetekende brief, fax of e-mail met ontvangstbewijs, voor de verkoper op zijn maatschappelijke zetel en voor de koper op zijn maatschappelijke zetel of woonplaats.

11.7 Elk geschil met betrekking tot of in verband met de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst dat niet in der minne kan worden opgelost, zal worden beslecht overeenkomstig het Belgische recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Close ✕

Taarten